• Vyacheslav Petrashenko
Vyacheslav

Vyacheslav Petrashenko

Senior Lawyer

+38 (044) 393 26 87

+38 (050) 802 99 35


{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)BDOMacroSigner|(hash)2066ba9fec2726afd2fd6b3a06b0bc573ae88fcc0ffaf14ec6e8a8e4a20cddd4%}