• EBC*L/Європейський сертифікат бізнес компетенції

EBC*L/Європейський сертифікат бізнес компетенції

Європейський сертифікат бізнес компетенції (EBC*L) – це кваліфікаційний сертифікат, що підтверджує наявність основних якісних знань і практичних навиків, що потрібні для:

 • ефективного функціонування у світі бізнесу,
 • управління будь-яким підрозділом, що має на увазі необхідність прийняття фінансових рішень,
 • контролю та управління фінансовою стороною будь-якого проекту,
 • початку нового бізнес-проекту.

Міжнародний центр EBC*L розташований у Відні. Програма «Європейський сертифікат бізнес компетентності» (EBC*L) реалізується у 33 країнах, серед яких: Австрія, Германія, Великобританія, Угорщина, Італія, Словенія, Словаччина, Сербія, Хорватія та Швейцарія, Україна, Албанія.

 

Програма EBC*L складається з трьох рівнів:

Рівень А – базові знання в управлінні бізнесом

Економічні цілі розвитку підприємства та володіння економічною грамотністю. Здатність брати участь у переговорах та наявність необхідної бази для прийняття управлінських рішень.

Дисципліни:

 • Основи бізнесу і фінансові показники
 • Основи фінансового обліку і звітності
 • Основи управлінського обліку
 • Основи господарського права

Рівень В – знання щодо планування.

Знання щодо складання бізнес-планів із економічного погляду та наявність необхідних знань для складання бюджету.

Дисципліни:

 • Основи бізнес-планування
 • Основи маркетингу і збуту
 • Основи фінансового планування (складання бюджету), розрахунок інвестицій та економічної ефективності.

Рівень С – методи управління.

Знання економічних інструментів управління підприємствами, їх філіалами, а також умови та процеси ефективного кадрового менеджменту.

Дисципліни:

 • Організація виробництва
 • Кадровий менеджмент
 • Контролінг

Програма EBC*L розроблена для різних цільових груп, що займаються або планують займатися підприємництвом, але не закінчили / не отримали економічної освіти або хочуть оновити та освіжити знання.

Рівнева система EBC*L гарантує, що кожен може визначити для себе обсяг необхідних знань.

Цільові групи EBC*L рівень
Усі задіяні на підприємстві вузькопрофільні фахівці, які хочуть або вже займають керівні посади Рівень A    
Керівники проектів Рівень A Рівень B  
Дрібні підприємці без штату Рівень A Рівень B  
Засновники та підприємці Рівень A Рівень B  
Директора / керівники відділів із персональною відповідальністю Рівень A Рівень B Рівень C
Керівники підприємств (зі штатом) Рівень A Рівень B Рівень C

Уже після отримання сертифікату EBC*L рівня А, учасник програми має достатню кількість актуальних економічних знань та навичок, що потрібні для роботи у будь-якій сфері діяльності. Чим вище положення на підприємстві, тим більше економічних знань буде потрібно.

Рівнева система EBC*L може бути інтегрована у внутрішні програми підвищення кваліфікації. Чим вище посада на підприємстві, тим вищий рівень EBC*L необхідно закінчити.

Навчальна програма EBC*L Level A

 

Модуль 1: Основи фінансового обліку і звітності

1.1  Завдання річного фінансового звіту

1.2  Призначення та структура балансу

1.3  Активи

1.4  Власний капітал і зобов’язання

1.5  Матеріально-виробничі запаси

1.6  Звіт про прибутки і збитки

1.7  Нарахування

1.8  Дебіторська і кредиторська заборгованість

1.9  Резерви майбутніх витрат і платежів

1.10  Резерви

1.11  Знос

1.12  Капітальні витрати

1.13  Етапи складання звіту про прибутки та збитки

1.14  Аналіз фінансових результатів

1.15  Аналіз фінансових звітів

 

Модуль 2: Основи управлінського обліку

2.1  Завдання обліку витрат

2.2  Терміни обліку витрат

2.3  Ціноутворення

2.4  Облік у центрі витрат

2.5  Облік у центрі прибутку

 

Модуль 3: Основи бізнесу і фінансові показники

3.1  Рентабельність

3.2  Рентабельність власного капіталу

3.3  Рентабельність інвестицій

3.4  Ліквідність

3.5  Фінансова автономія, леверидж

3.6  Чистий грошовий потік

3.7  Ефективність

 

Модуль 4: Основи господарського права

4.1  Організаційно-правові форми

4.2  Договір купівлі-продажу, право представництва, доручення

4.3  Неплатоспроможність і банкрутство

 

Навчальна програма EBC*L Level B

Модуль 1: Маркетинг і продажі

Після закінчення модуля ви зможете:

 • визначити, хто саме є клієнтом вашої компанії, і в чому полягає цінність вашої купівельної пропозиції для нього;
 • застосовувати різні інструменти маркетингу для створення продукту або послуги, що дозволяють максимально ефективно вирішувати проблему клієнта або зробити його більш успішним.

Основи маркетингу
1.1  Цілі та інструменти маркетингу
1.2  Самомаркетинг
1.3. Маркетинговий план

Клієнт завжди прав
2.1  Мотиви і потреби покупця
2.2  Поведінка клієнта і процес прийняття рішення
2.3  Сегментація клієнтів

Дослідження ринку
3.1  Цілі та критерії дослідження ринку
3.2  Етапи дослідження ринку
3.3  Джерела помилок при проведенні дослідження

Товарна політика
4.1  Стратегія товарної політики
4.2  Політика щодо асортименту

Цінова політика
5.1  Основні умови цінової політики підприємства
5.2  Сигнальна функція ціни
5.3  Стратегія ціноутворення

Політика умов
6.1  Знижка за скорочення терміну оплати
6.2  Штрафний відсоток за затримку платежу
6.3  Умови оплати

Політика поширення
7.1  Прямий і непрямий продаж
7.2  Франчайзинг

Політика комунікацій
8.1  Імідж корпорації
8.2  Бренд, логотип і слоган
8.3  Корпоративна лексика

Реклама
9.1  Постановка цілей та визначення бюджету реклами
9.2  Вибір інструментів і засобів реклами
9.3. Психологія реклами

Специфічні методи та інструменти політики комунікацій
10.1  Дизайн прямих почтових повідомлень
10.2  Формула AIDA
10.3 Телемаркетинг, подієвий маркетинг, спонсорство

Аналіз компанії
11.1  Що визначає компанію? Бізнес-ідея, цілі та цінності
11.2  Цілі зацікавлених осіб
11.3  Вимоги щодо персоналу та місця розташування

Аналіз конкуренції
12.1  Тенденції
12.2  Характеристика галузі

Основи успіху продажів
13.1  Продажі як щоденний бізнес-процес
13.2  Етика продажів. Побудова довіри
13.3  Підхід виграти-виграти

Етапи процесу комунікацій при продажу
14.1   Підготовка до процесу комунікацій
14.2  Відкриття, вивчення потреб клієнта, уявлення і аргументація, завершення
14.3  Особливості продажу корпоративним клієнтам

 

Модуль 2: Фінансове планування (Бюджетування)

По завершенню модуля ви зможете:

 • застосовувати інструменти фінансового планування і складати бюджети фірми;
 • розібратися в основах постановки системи бюджетування на підприємстві;
 • скласти бізнес-план розвитку підприємства;
 • проаналізувати ефективність проекту;
 • визначити найбільш вигідні джерела фінансування бізнесу.

Основи фінансового планування
1.1  Різниця фінансового і управлінського обліку

Інструменти фінансового планування
2.1  Цикл управління підприємством
2.2  Бюджетування як інструмент фінансового планування і реалізації стратегії компанії
2.3  Послідовність складання бюджетів компанії

Постановка системи бюджетування на підприємстві
3.1  Технологія постановки системи бюджетування
3.2  Розробка стандарту бюджетування

 

Модуль 3: Бізнес-планування, інвестиції, фінансування

Після завершення модуля ви зможете:

 • скласти бізнес-план розвитку підприємства;
 • проаналізувати ефективність проекту;
 • визначити найвигідніші джерела фінансування бізнесу.

Аналіз інвестицій
1.1  Показники ефективності інвестицій
1.2  Грошові потоки проекту
1.3  Оцінка проектів

Фінансування
2.1  Фінансування власним капіталом: нові акції, венчурний капітал
2.2  Фінансування позиковим капіталом: банківський кредит, овердрафт, кредит постачальника, лізинг, облігації, факторинг

Розробка бізнес-плану
3.1  Користувачі, цілі та структура бізнес-плану
3.2  Критерії оцінки бізнес-плану
3.3  Труднощі обмеження планування

Інструменти аналізу і планування
4.1  SWOT-аналіз
4.2  Аналіз сценаріїв
4.3  Портфельний аналіз
4.4  АВС-аналіз

Підготовка щодо реалізації проекту
5.1  Цілі та структура плану проекту
5.2  Постановка цілей
5.3  Планування ресурсів
5.4  Команда з виконання проекту
5.5  Причини провалу проектів

 

Курс веде Руслан Костирко