Курс «Міжнародні стандарти фінансової звітності»

Курс призначений для професіоналів, які працюють у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів, яким необхідно розширити свої знання з МСФЗ.

Навчання за цією програмою дозволить вам:

 • Підвищити свій професійний рівень.
 • Складати звітність без помилок та перешкод.

ПРОГРАМА

Вступний блок: 

 • Вступ: МСФЗ у світі та Україні. Обов’язкове застосування МСФЗ. Переваги добровільного застосування МСФЗ.
 • Концептуальні основи: користувачі, характеристики та елементи фінансової звітності. 
 • Представлення фінансової звітності.

Представлення в фінансовій звітності активів:      

 • Основні засоби.
 • Нематеріальні активи.
 • Затрати по позикам.
 • Знецінення активів.
 • Довгострокові активи, призначені для продажу.
 • Інвестиційна нерухомість.
 • Запаси.
 • Фінансові активи (дебіторська заборгованість, інвестиції, грошові кошти).

Представлення в фінансовій звітності зобов’язань:          

 • Фінансові зобов’язання: позики, лізинг, кредиторська заборгованість.
 • Резерви, умовні зобов’язання, умовні активи.

Представлення в фінансовій звітності доходів, витрат і рух грошових коштів + Спеціальні та галузеві теми:

 • Валюта та вплив валютних курсів.    
 • Оренда.          
 • Винагорода працівникам.       
 • Податок на прибуток.
 • Відображення доходів (виручки).      
 • Події після звітної дати.         
 • Виправлення помилок.
 • Звіт про рух грошових коштів. 
 • Сільське господарство/ або Розвідка та оцінка запасів корисних копалин. 

Індивідуальна фінансова звітність згідно з МСФЗ:   

 • Застосування МСФЗ вперше.
 • Трансформація фінансової звітності.
 • Проміжна фінансова звітність.
 • Розкриття інформації про пов’язані сторони.
 • Операційні сегменти.

Консолідована фінансова звітність:            

 • Консолідований звіт про фінансовий стан (баланс).
 • Консолідований звіт про фінансові результати.

У разі виникнення питань, будь ласка, звертайтеся за телефоном +38 095 310 17 82 (WhatsApp, Viber) або academy@bdo.ua 

Основний контакт