Що являють собою нові вимоги у світі фінансової звітності (iXBRL)?

Що являють собою нові вимоги у світі фінансової звітності (iXBRL)?

Відповідно до частини 6 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами) (далі - Закон) фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. Одразу виникає питання, хто має складати фінансову звітність за міжнародними стандартами? Згідно частини другої статті 12¹ Закону підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

І хоча вищезазначена інформація здається легкозрозумілою, у багатьох виникають питання та складнощі щодо розуміння, чи відноситься той чи інший суб’єкт господарювання до тієї категорії компаній, що матимуть складати фінансову звітність на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі. По-перше, одразу наголошуємо, що не лише підприємства, що становлять суспільний інтерес, відносяться до такої категорії, а всі, хто зобов’язаний складати за міжнародними стандартами. По-друге, виникає питання, чи відносяться до вказаної категорії ті компанії, що складають фінансову звітність за МСФЗ добровільно. Хоча чіткого роз’яснення не існує, все ж на сьогодні регулятори трактують Закон так, що лише ті компанії, що зобов’язані складати фінансову звітність за МСФЗ, мають складати фінансову звітність на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. Це ж стосується й тих компаній, що складають фінансову звітність за МСФЗ, тому що мали таке зобов’язання в минулому, проте наразі не зобов’язані, але продовжують використовувати МСФЗ як концептуальну основу (напр., приватні акціонерні товариства, які нещодавно були публічними акціонерними товариствами).

Тож кожному суб’єкту господарювання необхідно визначити, чи відносяться вони до категорії тих, хто має складати фінансову звітність на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. Особливу увагу варто також приділити визначенню підприємств, що становлять суспільний інтерес. Відповідно до Закону це підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до Закону належать до великих підприємств.

Зверніть увагу, що емітенти цінних паперів, цінні папери яких були допущені до торгів на фондових біржах хоча б один день у звітному році, відносяться до підприємств, що становлять суспільний інтерес у такому періоді.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.18 № 547 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності», НКЦПФР здійснює операційне управління центром збору фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі та забезпечуватиме доступ органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої фінансової звітності.

Важливо розуміти, що фінансова звітність, складена на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами, подається не до НКЦПФР, а до центру збору. Тобто НКЦПФР в даному випадку не грає роль регулятора всіх визначених суб’єктів, а лише тих, хто відноситься до їх сфери нагляду.

Цікаве з теми: МСФЗ НА ПРАКТИЦІ 2021/2022

Рішенням НКЦПФР від 28.08.2018 р. № 591 Державну установу «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (АРІФРУ) уповноважено здійснювати організаційне, технічне, ресурсне забезпечення впровадження та роботи центру збору фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.

З метою забезпечення співпраці в рамках побудови і запровадження Системи фінансової звітності між Міністерством фінансів України, НКЦПФР, Національним банком України та Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, був укладений «Меморандум про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження Системи фінансової звітності», тобто саме представники таких регуляторів мають приймати рішення щодо Системи фінансової звітності (далі - СФЗ).

СФЗ являє собою інтегровану систему, що дозволяє отримувати, обробляти, перевіряти та розкривати фінансову звітність суб’єктів звітування та їх аудиторських звітів на основі використання документів у форматі Inline XBRL (iXBRL), що розроблені на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. Програмне забезпечення для СФЗ було придбане у компанії Vizor Software (Ірландія), яка стала переможцем проведеного тендеру.

ЩО Ж ЯВЛЯЄ СОБОЮ ЄДИНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ФОРМАТ І В ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ XBRL ТА IXBRL?

В світі є багато форматів даних, кожен з яких пов’язаний з конкретним типом файлу. Наприклад, DOC чи PDF для документів, MP3 для музики, MP4 чи AVI для відео, ZIP для архівованих файлів, TXT для текстової інформації, AI чи EPS для графічних зображень… XML / XBRL для фінансової інформації.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) є міжнародним стандартом для подання фінансової звітності за МСФЗ в електронному вигляді. Цей формат так широко поширений в світі, тому що дозволяє опрацьовувати великі обсяги якісних та кількісних показників. Він базується на метаданих, викладених в таксономіях, і описаних взаємозв’язках між поняттями.

iXBRL має розширення HTML, та відкривається для перегляду інтернет браузерами, також має вбудовані «теги», які надають значення даним файлу у форматі, який сприймається програмними засобами для подальшої обробки.

Саме в форматі iXBRL мають подавати свою фінансову звітність ті компанії, що мають її складати на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Проте, все ж одним з найскладніших питань у розрізі виникнення нових вимог є питання щодо таксономії. Спробуємо більш детально дослідити, що взагалі являють собою таксономії, Таксономія МСФЗ та Таксономія UA XBRL МСФЗ.

Таксономія - це класифікаційна система, яка може бути використана для ідентифікації та структурування інформації з метою полегшення її пошуку та обробки користувачем. Наприклад, роздрібний продавець може використовувати таксономію для товарів, які він продає в Інтернеті. Ця таксономія, ймовірно, включатиме коди та мітки, які однозначно ідентифікують кожен товар і надають інформацію таким чином, як, наприклад, короткі описи товару, очікувані терміни його доставки, посилання на магазини, де доступні ці товари.

Таксономія фінансової звітності - це склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.

Загальна Таксономія МСФЗ випускається Радою з МСФЗ (International Accounting Standards Board (IASB) для сприяння поданню в електронному форматі фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Ілюстрована Таксономія МСФЗ публікується Фондом з МСФЗ і відображає зміст Таксономії як у форматі PDF, так і у форматі HTML.

Оновлення змісту Таксономії МСФЗ відбувається протягом усього року в результаті:

  • опублікування нових або змінених МСФЗ та МСБО (адже кожного року у світі МСФЗ відбуваються зміни: випускаються або замінюються нові стандарти, вносяться зміни, поправки, доповнення, тощо);
  • проектів звичайної практики (тобто прямих норм стандарти не містять, але зазвичай, більшість компаній розкривають таку інформацію – звичайна практика);
  • або вдосконалень Таксономії МСФЗ (вносять зміни до Таксономії, виправлення помилок, тощо).

Відповідно до вимог законодавства, фінансова звітність підприємств, яка подаватиметься в єдиному електронному форматі, повинна бути підготовлена згідно таксономії, зокрема Таксономії UA XBRL МСФЗ, затвердженої та опублікованої Міністерством фінансів України.

Міністерство фінансів України відповідно до Договору з Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності (м. Лондон, Велика Британія) отримує текст таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами мовою оригіналу, здійснює його переклад та оприлюднення на офіційному вебсайті.

Для розробки таксономії UA XBRL МСФЗ були залучені експерти проекту «EU–FINSTAR» та спеціалісти регуляторів, якими здійснено ряд заходів щодо розроблення тестових кейсів для таксономії українською мовою, які включали  реальні приклади підприємств з метою уточнення змісту представленої фінансової інформації,  проведення аналізу звітності за відповідними формами та визначення необхідності коригувань.

Таксономія UA XBRL МСФЗ - таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в Україні, затверджена Міністерством фінансів України, яка адаптована до особливостей складання фінансової звітності в Україні та включає в себе також звіт аудитора і звіт про управління.

Загальна Таксономія МСФЗ, яка випускається Радою з МСФЗ, також включає в себе звіт про управління, проте його, звісно, адаптовано до вимог українського законодавства.

Таксономія UA XBRL МСФЗ має два розширення - для банківського та страхового секторів. Для всіх інших необхідно користуватися загальною таксономією. Важливо також звернути увагу, що є два види загальної таксономії та для страхового сектору, в залежності від виду Звіту про фінансовий стан: за класифікацію як поточні/непоточні (має номер 210000) або у порядку ліквідності (220000) (для банків одна, так як Звіт про фінансовий стан складається у порядку ліквідності).

Одним з найважливіших аспектів є те, що Таксономія МСФЗ - це не лише перелік статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Ці статті та показники взаємопов’язані, об’єднані так званими «тегами». Тобто розкриваючи один показник, наприклад, у Звіті про зміни у власному капіталі, необхідно розкрити цей показник в інших звітах та примітках таким чином, щоб всі розкриття узгоджувалися між собою. Саме це і є найскладнішим та потребуючим особливо уваги з боку компаній.

Деякі показники містять формули, які автоматично рахують ті, чи інші показники. Такі статті не є заповнюваними.

При валідації (перевірки) фінансової звітності, СФЗ валідує її на вірність підписів та відповідність Таксономії UA XBRL МСФЗ, тож саме тому необхідно складати фінансову звітність саме використовуючи Таксономію МСФЗ, як того вимагає Закон.

І хоча для складання фінансової звітності на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі необхідно і використовувати певне програмне забезпечення, і користуватися новою СФЗ, проте все ж найосновнішою проблемою, з якою стикаються суб’єкти господарювання, є знання МСФЗ. Тому що Таксономія МСФЗ містить понад 60 тисяч показників відповідно до МСФЗ, які компаніям необхідно дослідити і визначити, які саме показники відносяться до компанії і мають бути заповненими. Звичайно, для великих компаній це буде досить велика кількість показників та статей.

Тим компаніям, які до цього вже складали якісну фінансову звітність за МСФЗ, буде легше, проте тим, чия фінансова звітність була ще далекою до повного розкриття за МСФЗ, буде значно складніше, адже наразі вони будуть змушені провести велику роботу задля складання якісної фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Варто звернути увагу, що Таксономія МСФЗ містить майже навпроти кожного показника посилання на конкретний пункт конкретного стандарту, що може значно допомогти при складанні фінансової звітності за МСФЗ.

Необхідно уважно слідкувати за використанням вірної Таксономії UA XBRL МСФЗ за відповідний період. При складанні фінансової звітності за 2019 рік необхідно використовувати Таксономію UA XBRL МСФЗ 2019. При валідації фінансової звітності за допомогою програмного забезпечення-валідатора, завантажувати до нього відповідну Таксономію.

Також слід уважно заповнювати додатні/від’ємні значення, тому що заповнення невірно одного значення може непровалідувати фінансову звітність.

Отже, процес складання фінансової звітності на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі досить глибокий та потребує значних зусиль з боку компаній. Необхідно дослідити програмне забезпечення, Систему фінансової звітності, розібратися з Таксономію МСФЗ, проте основною порадою всім компаніям буде саме вивчення та вдосконалення своїх знань у сфері Міжнародних стандартів фінансової звітності.